* KLADNÉ HODNOCENÍ OD ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE


V červnu 2019 navštívila školu ČŠI, aby provedla pravidelnou kontrolu hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání. Více než týden osm inspektorů a kontrolních pracovníků zkoumalo práci naší školy – od pročítání školních vzdělávacích plánů, studování směrnic a jiných dokumentů až po návštěvy v hodinách a pozorování výuky. Ze získaných poznatků byla pak sepsána více než desetistránková inspekční zpráva, která je zveřejněna na www.csicr.cz a rovněž i na www.zsmnichovice.cz 

A co se ve zprávě dočtete?

- ve škole se výrazně zvýšil počet žáků a v důsledku toho i pedagogických pracovníků 
- v pedagogickém týmu působí převážně odborně kvalifikovaní pracovníci: učitelé, asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny (cca 30% pedagogů bez odborné kvalifikace si potřebné předpoklady doplňuje studiem) - škola si udržuje vysokou kvalitu průběhu a výsledků vzdělávání 
- škola pokračuje v příkladné realizaci zahraničních projektů 
- rozšířily se a zkvalitnily se materiální podmínky pro vzdělávání s pozitivním vlivem na výuku 
- všechny prostory jsou estetické, podnětné a účelně vybavené 
- škola prochází rozsáhlou rekonstrukcí, navýšil se počet učeben a otevřela nová tělocvična 

Silné stránky: 
- škola příkladně a systematicky zjišťuje výsledky vzdělávání žáků, v případě potřeby přijímá opatření k jejich zlepšování 
- škola dlouhodobě a opakovaně dosahuje nadprůměrné výsledky v externím testování žáků 
- škola kvalitně rozvíjí komunikativní dovednosti žáků v cizích jazycích
- škola efektivně naplňuje podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich přirozené začlenění do kolektivu vrstevníků s pozitivním dopadem na všechny účastníky vzdělávání 
- škola příkladně spolupracuje se zřizovatelem, rodičovskou veřejností a dalšími subjekty včetně zahraničních, což výrazně napomáhá k naplňování ŠVP 
- škola příkladně podporuje smysluplné využívání volného času žáků k rozvoji jejich talentu a účinné prevenci sociálně patologických jevů 
- škola aktivně a úspěšně čerpá finanční prostředky z projektů, které mají výrazný vliv na zkvalitňování výchovy a vzdělávání 

Příklady inspirativní praxe: 
- škola nabízí žákům činnosti podporující tvořivost a iniciativu formou realizace skupiny volitelných předmětů, tzv. koncept talentových/víceoborových tříd pro všechny žáky na 2. stupni 
- závěrečné práce žáků 9. ročníků jsou efektivní formou shrnutí a prezentace vybavení žáka kompetencemi potřebnými pro jejich úspěšný život 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 04. 09. 2019 | 1037 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server